Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.spisak.studio, 
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.spisak.studio (zwany dalej: Sklep internetowy spisak.studio), jest prowadzony przez Kolektyw Kreatywny Sp. z. o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic pod nr 0000970937, NIP: 6343009587, REGON: 52197986800000. (zwaną dalej „spisak.studio”). 
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: św. Jana 10 piętro 2, 40-012 katowice; 
  2. numer telefonu tel.: 692 697 007; 
  3. adres poczty elektronicznej: spisakstudio@gmail.com. 
 4. Regulamin sklepu internetowego spisak.studio umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej  www.spisak.studio w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy. 

§ 2 Definicje  

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

 1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Usługodawca/Sprzedawca –  Kolektyw Kreatywny Sp. z o.o., ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice, KRS 0000970937, NIP: 634-300-95-87, REGON: 52197986800000
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.spisak.studio przez: Kolektyw Kreatywny Sp. z o.o., ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice, KRS 0000970937, NIP: 634-300-95-87, REGON: 52197986800000
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 
 7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,  
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 
 9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,  
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.  
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (podmiotowe zwolnienie z podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.  
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu spisak.studio, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym spisak.studio kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.  
 4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym spisak.studio konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym spisak.studio konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 
 6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.  
 7. Strona Sklepu internetowego spisak.studio posiada certyfikat SSL – bezpieczny  protokół szyfrowania komunikacji. 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży  

 1. Zamówienia w sklepie internetowym spisak.studio można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym spisak.studio jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

 1. W sklepie spisak.studio istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  • przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 
  • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (przelewy24).  
 2. Po złożeniu zamówienia, klient zostaje przekierowany na stronę płatności elektronicznej, na której należy dokonać zapłaty. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu spisak.studio zamówienie jest realizowane. 
 3. Sklep internetowy spisak.studio umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:
  • Przelewy24 
 4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

§ 6 Odstąpienie do umowy  

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny, ale nie później niż 48h przed planowaną rezerwacją.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: św. Jana 10 piętro 2, 40-012 Katowice; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy spisakstudio@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.  
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w treści korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia). 
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 
 7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 
 8. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, 
 9. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

§7 Reklamacje  

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Usługi z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.  
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć usługę zgodną z opisem. 
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 5. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawieokreślenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
  3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

§8 Zasady publikowania opinii  

 1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny. 
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.  
 3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym spisak.studio. 
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia, czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.  

§ 9 Dane osobowe  

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego spisak.studio, dostępnego na stronie www.spisak.studio. 

§ 10 Postanowienia końcowe  

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.  
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego spisak.studio zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.spisak.studio.  11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.  
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

WZÓR TREŚCI MAILA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat:  spisakstudio@gmail.com

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży rezerwacji studia w czasie:

Data zawarcia umowy:      

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Numer konta do zwrotu pieniędzy:

Data: